Zásady ochrany osobných údajov


Správca osobných údajov:

Pribila spol. s.r.o., so sídlom Pri potoku 44/5, 906 38 Rohožník, Slovakia, IČO: 51146711, zapísaná v obchodnom registri Mestského úradu v Bratislava I, oddiel B., vložka 123064

E-mail: info@talpahouse.com

Telefón: +421 999 123 453

Osobné dáta (údaje) Zákazníkov – fyzických osôb (ďalej len „Dotknutá osoba“) sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky a Európskej únie, najmä v súlade so zákonom o spracovaní osobných údajov č. 110/2019 Zb., v platnom znení, a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR). Osobné údaje Dotknutej osoby sú ďalej spracovávané v súlade s oprávneným záujmom tak, ako ho definuje nariadenie, teda za účelom plnenia zmluvy uzavretej medzi Pribila spol. s.r.o. a Dotknutou osobou, hlavne na dodávku tovaru, ďalej sú spracovávané za účelom priameho marketingu a ďalej za účelom oslovenia osôb s preferenciami podobnými Dotknutej osobe.

Pribila spol. s.r.o. spracúva údaje, ktoré Dotknutá osoba zadáva pri vypĺňaní formulára za účelom nákupu a ďalej z dôvodu zabezpečenia kontroluje IP adresu a ďalej spracováva údaje súvisiace s platbou.

COOKIES A PIXELS

Pribila spol. s.r.o. využíva na vyššie uvedené účely tzv. cookies. Súbory cookies pomáhajú spoločnosti Pribila spol. s.r.o. zapamätať si nastavenie Dotknutej osoby, aby sa mohla prihlásiť a realizovať svoj nákup v prispôsobenom používateľskom rozhraní webu podľa nastavení Dotknutej osoby a jej osobných preferencií. Pixels súbory využívajú spolupracujúce osoby, ktoré si ich priamo spravujú.

SPÔSOB SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Získané osobné údaje sú spoločnosťou Pribila spol. s.r.o. uložené na interných diskoch spoločnosti Pribila spol. s.r.o. a pre prácu s nimi společnost Pribila spol. s.r.o. ďalej používa:

  • Google Inc. – sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA


V prípade výslovného súhlasu sú potom osobné údaje ďalej spracované spoločnosťami:

 

Z dôvodu plnenia požiadaviek štátu, legislatívy, štátnych noriem a pod. môžu byť osobné údaje Dotknutej osoby poskytnuté vybraným tretím osobám (advokát, audítor, daňový poradca, správca IT systému a pod.), a to v súvislosti s ochranou oprávnených záujmov spoločnosti Pribila spol. s.r.o. Vždy sa bude jednať o osoby, ktoré sa zaviažu spĺňať ochranu osobných údajov, a to minimálne v rozsahu stanovenom týmito obchodnými podmienkami.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

  • Právo na prístup k osobným údajom znamená, že má Dotknutá osoba právo získať od správcu informácie o tom, či spracováva jeho osobné údaje a ak áno, o aké údaje sa jedná a akým spôsobom sú spracovávané. Dotknutá osoba má aj právo, aby správca bez zbytočného odkladu opravil na jej žiadosť nepresné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Neúplné osobné údaje má Dotknutá osoba právo kedykoľvek doplniť.

Základné informácie o spracovaní osobných údajov a rozsahu ich spracovania sú uvedené v týchto podmienkach.

 

  • Právo na vymazanie osobných údajov znamená povinnosť správcu zlikvidovať osobné údaje, ktoré o Dotknutej osobe spracováva, ak sú splnené určité podmienky a Dotknutá osoba o to požiada.

Spoločnosť Pribila spol. s.r.o. je na základe právnych predpisov povinná uchovávať počas zákonom stanovenej doby získané osobné údaje za účelom plnenia zmluvy, ďalej za účelom plnenia povinností stanovených právnymi predpismi (plnenie daňových povinností voči štátu a pod.). Ak je niektorý osobný údaj spracovávaný na konkrétny účel spracovania iba na základe výslovného súhlasu Dotknutej osoby, môže Dotknutá osoba kedykoľvek požiadať o vymazanie takéhoto osobného údaju z databázy.

 

  • Dotknutá osoba má právo, aby správca v určitých prípadoch obmedzil spracovanie jej osobných údajov. Proti spracovaniu, ktoré je založené na oprávnených záujmoch správcu, tretej strany alebo je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, má Dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať.

Pribila spol. s.r.o. spracúva osobné údaje len z dôvodov plnenia zmluvy, z dôvodov svojich oprávnených záujmov a zo zákonom stanovených dôvodov. Ak je niektorý osobný údaj spracovávaný na konkrétny účel spracovania iba na základe výslovného súhlasu Dotknutej osoby, môže Dotknutá osoba tento súhlas kedykoľvek odvolať.

 

  • Právo na prenosnosť údajov: ak o to Dotknutá osoba požiada, získa od správcu (t. j. od spoločnosti Pribila spol. s.r.o.) osobné údaje, ktoré správcovi poskytla – v bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môže následne predať inému správcovi alebo – ak je to technicky možné – žiadať, aby si ich správcovia odovzdali medzi sebou.
  • Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov sa neuplatní v prípade spracovania z dôvodu plnenia zmluvy uzavretej s klientom alebo v prípade oprávneného záujmu správcu.
  • V prípade, že bude Dotknutá osoba akokoľvek nespokojná so spracovaním svojich osobných údajov vykonávaným správcom, môže podať sťažnosť buď priamo jemu, alebo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.
  • Viac informácií o právach Dotknutej osoby je k dispozícii na internetovej stránke Úradu pre ochranu osobných údajov.

     

Spoločnosť Pribila spol. s.r.o. sa zaväzuje, že nepoužije osobné údaje Dotknutej osoby pre komerčnú ponuku nemajúcu súvislosť s prevádzkovaným internetovým obchodom a ďalej, že osobné dáta Dotknutej osoby nebude predávať alebo používať na iné účely, než je uvedené. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje Dotknutej osoby predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný na zabezpečenie bezproblémového doručenia tovaru. Dotknutá osoba berie na vedomie, že užívaním webových stránok budú ukladané (nie reklamné, ale iba nutné) cookies spoločnosti Pribila spol. s.r.o. v jej počítači. Dotknutá osoba berie na vedomie, že po vytvorení objednávky a dokončení nákupu jej budú zasielané informačné e-maily súvisiace s tovarom, podnikom, aktuálne informácie a upozornenia formou elektronických správ na e-mail Dotknutej osoby.